Nieuwsbrief zomer 2020

1o-jaar-PoppenkastLieve ouders en kinderen,
Wat hebben we een heftige en bizarre periode achter de rug, de Corona heeft een flinke impact gehad voor iedereen. We hebben de kinderen enorm gemist tijdens de sluiting, gelukkig waren er evengoed een aantal kinderen voor de noodopvang aanwezig. Ook hier hebben we nog steeds te maken met de gevolgen, de kinderen worden buiten gebracht in plaats van op de groep. Dat is erg wennen voor iedereen en het voelt nog steeds gek om ouders niet naar binnen te kunnen laten. We hebben een wachtrij naast het pand en we merken dat alle ouders en kinderen al aardig gewend zijn aan de nieuwe situatie. We hopen deze maatregel na de zomervakantie te mogen versoepelen, hiervan houden we u op de hoogte via klasbord dus houd deze app goed in de gaten. Ook binnen moeten collega’s afstand van elkaar houden, we hebben een nieuwe pauzeruimte waar we verder van elkaar af kunnen zitten. Ook hanteren we een-richting verkeer bij drukte in de gangen en houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit zijn enkele van de maatregelen die wij hebben aangescherpt en aangepast zodat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat alle kinderen weer welkom zijn bij onze opvang en dat de kans op besmetting minimaal blijft.
Dan nu iets heel anders, op 1 september 2020 bestaat De Poppenkast precies 10 jaar. Dat wordt natuurlijk een groot feest, helaas kunnen we onze plannen niet helemaal uitvoeren door Corona maar noteer deze datum wel vast in uw agenda! Op deze dag zullen alle kinderen welkom zijn voor een feestje op de eigen groepen, de uitnodiging volgt nog. Ook zal er rond die periode een jubileumkrant verschijnen, indien u een leuke bijdrage wilt aanleveren, een foto van uw kind met de favoriete leidster of een leuke ervaring bij onze opvang, dan horen we het graag en krijgt u een plekje in de krant. U kunt uw materiaal aanleveren via email naar info@kinderopvangdepoppenkast.nl en dan als onderwerp jubileumkrant met uw naam. Bedankt alvast voor uw inzendingen, we hopen op een mooi resultaat.
Dan rest mij nog u een fijne zomervakantie te wensen, thuis of op uw bestemming. Geniet van elkaar en maak er iets moois van, het zal toch een beetje anders zijn als we gewend zijn op vakantie.
Vriendelijke groeten, Laura Veldt.

Lees verder>>>

Brief aan ouders die gebruik maken van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en Peuterspeelzalen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis uw opvanglocatie gesloten is van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze brief lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uur prijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via ons.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt zal met de facturatie van juni of juli gecompenseerd worden en indien u dan geen gebruik meer van onze opvang maakt wordt dit bedrag teruggestort op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Wat vragen wij van u?

Wij voeren op 28 april de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.

2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt.

3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.

4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug.

Mocht u de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we u alsnog de factuur van maart en april te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met ons via mail info@kinderopvangdepoppenkast.nl contact op te nemen.

In het kort

  • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
  • Op 28 mei of juni wordt door ons het deel van uw eigen bijdrage wat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief, verrekend met de volgende factuur. Of teruggestort indien u op dat moment geen gebruik meer maakt van onze opvang. Indien u nog openstaande posten heeft bij ons, trekken we dit bedrag van het nog te betalen bedrag af. U kunt hierover meer informatie ontvangen als u contact met ons opneemt via de mail.ers
  • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
  • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via info@kinderopvangdepoppenkast.nl

U kunt ook de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in De Poppenkast.

We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!

Met vriendelijke groeten,

Laura Veldt, Kinderopvang De Poppenkast.

Brief aan ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis uw opvanglocatie gesloten is van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatie. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden.

Dit is nu deels rond. In deze brief lichten we de regeling toe en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag maar u maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). Afhankelijk van hoe uw gemeente het gebruik van de subsidieregeling geregeld heeft, ontvangt u een factuur van de gemeente of van ons.

Maandelijks ontvangt u van ons een factuur voor uw eigen bijdrage aan de kinderopvang. Wij vergoeden deze eigen bijdrage voor de periode waarin de opvang gesloten is. Eind mei of juni ontvangt u van ons een creditfactuur die verrekend wordt met de eerstvolgende factuur.

U hoeft niets te doen.

Wat vragen wij van u?

Wij voeren op 28 april de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en de kwetsbare kinderen.

2. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.

3. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Mochten de maatregelen rondom het coronavirus verlengd worden tot na 28 april, dan loopt ook de compensatieregeling door: u betaalt de factuur voor de kinderopvang en het bedrag wordt door ons aan u terugbetaald.

Mocht u de factuur van maart en/of april nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

In het kort

  • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug.
  • Eind mei of juni wordt door ons uw eigen bijdrage terugbetaald.
  • Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

U kunt ook de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in De Poppenkast.

We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!

Met vriendelijke groeten,

Laura Veldt, Kinderopvang De Poppenkast.

Nieuwsbrief Lente 2020

Wat een bizarre tijden beleven we met zijn allen. Zowel thuis als in de werksituatie, voor iedereen is het anders en staat het leven op zijn kop. We zijn ook op de opvang druk bezig met de opvang van de kinderen van ouders uit vitale beroepen. Ook maken we alles lekker schoon en fris en wordt het terrein rondom de opvang opgeknapt zodat we helemaal klaar zijn voor als alle kinderen weer terugkomen, we kijken er zo naar uit! Bij deze de nieuwsbrief voor de lente, veel leesplezier! Laura Veldt.

Lees hier meer>>>

zorgen omtrent kosten kinderopvang coronacrisis

Beste ouders,
 
Hier een kort bericht van De Poppenkast, hoe is het bij jullie thuis? Wij missen de kinderen en de ouders enorm, wat is het gek om in een bijna leeg pand te zijn zonder de, voor ons inmiddels heel normale, geluiden van de kinderen. Blije stemmetjes, af en toe verdriet, het is nu veel te stil… Gek om evengoed alles door te laten lopen. We proberen u via facebook, klasbord en insta op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Mist u nog een inlog code voor klasbord? we horen het graag zodat iedereen op de hoogte kan blijven.
 
In verband met de komende facturatie sturen we jullie een brief van de brancheorganisatie in de bijlage. Inmiddels is duidelijk dat u naast de toeslag, ook uw eigen bijdrage terug gaat ontvangen over de periode dat wij alleen open zijn voor noodopvang. Dit geldt voor alle ouders. Indien u vragen heeft zijn wij via mail te bereiken, we hopen u allen snel weer te zien bij De Poppenkast.
 

Sluiting wegens Corona virus.

Beste ouders, kinderen en andere belangstellenden.

 Vandaag heeft de overheid besloten om alle scholen en kinderopvang te sluiten in verband met het Corona virus.

Alleen de mensen die werken in cruciale beroepsgroepen kunnen aanspraak maken op de kinderopvang en het onderwijs.  Dit betekend dat ook wij voorlopig open zullen blijven voor kinderen wiens ouders in deze beroepsgroep werken. In de link kunt u nagaan of uw beroep hier ook onder valt.

Wat dit betekend voor u als ouder, voor ons personeel en voor ons als kinderopvang houders, is nu nog onduidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we u dit weten. We vragen u allen om begrip en hopen deze periode  samen goed door te komen zodat we de opvang in de nabije toekomst weer voort  kunnen zetten.

Indien u twijfelt over of u uw kind wel of niet naar de opvang kunt brengen horen wij dit graag, wij doen er alles aan om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wij vragen u om ook in deze situatie en indien u in een cruciaal beroep werkzaam bent,  de richtlijnen van het RIVM op te volgen en uw kind niet te brengen bij verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts. Helaas kunnen we uw kind niet opvangen onder die omstandigheden.

De dagopvang en de bso zal volgens de normale openingstijden draaien dus basisschool leerlingen halen wij op de gebruikelijke tijd uit school, graag horen we of uw kind de komende weken aanwezig zal zijn, zodat wij ons kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Voor vragen zijn wij vanavond te bereiken op:

Telefoonnummer: 0620153821
Ik wens u allen veel liefde en gezondheid toe de komende tijd, zorg goed voor elkaar,

Laura Veldt, Kinderopvang De Poppenkast.


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Nieuwsbrief kinderopvang De Poppenkast januari 2020

En dan is het opeens alweer een Nieuwjaar! 2020 beloofd een leuk en speciaal jaar te gaan worden, op 1 september bestaat kinderopvang De Poppenkast alweer 10 jaar. Dit gaan we natuurlijk groots vieren. Zet alvast maar in jullie agenda, zaterdag 29 augustus wordt er
een groot feest georganiseerd voor alle kinderen en ouders van de opvang.
Maar ook voor alle oud kinderen, ouders, en oud werknemers.

Lees meer>>>>

 

Nieuwsbrief Lente 2019

Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen horen we dit graag in een reply op deze mail, dank daarvoor alvast. We hopen dat iedereen een heerlijke lente zal hebben, we zijn in ieder geval al goed op weg! Het weer is super en we barsten van de leuke activiteiten op de opvang. Zoals iedereen weet hebben we nu twee babygroepen waar een fijne rust heerst, twee peutergroepen waar de kinderen heerlijk op avontuur kunnen en dagelijks veel leren, peuterspeelzaal ook op de peutergroepen, VVE plekken, voor en naschoolse opvang en vakantieopvang. Wilt u meer informatie dan horen wij het graag. We wensen u veel leesplezier en tot snel bij Kinderopvang De Poppenkast!

Laura Veldt. Lees verder>>>>>